Fokus på social hållbarhet i regional planering

30 september 2021
Region Skåne har tagit initiativ till en ny och omfattande analys som ska öka förståelsen för den socioekonomiska segregationen i Skåne. Analysen syftar till att beskriva segregationens orsaker och konsekvenser, samt ge en nulägesbild av segregationen med särskilt fokus på hur socioekonomisk segregation hör samman med tillgänglighet till arbetsplatser. Som underlag till Regionplan Skåne 2022–2040 ger analysen inspel till hur regionen kan utvecklas på ett socialt hållbart sätt som säkerställer att utvecklingen kommer alla medborgare till gagn. 
Ramboll har bland annat studerat tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtrafik respektive med bil. (Bild:.Skånetrafiken. Licens: Creative Commons. Av: Karl-Johan Hjertström)

Ramboll har bland annat studerat tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtrafik respektive med bil. (Bild:.Skånetrafiken. Licens: Creative Commons. Av: Karl-Johan Hjertström)

Kontakt

Martina Klason

Martina Klason

Management Consultant
Tel: +46 73 231 79 53
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Analysen fokuserar på hur tillgängligheten till arbetsplatser skiljer sig mellan områden med olika socioekonomiska förutsättningar.

– Analysen ger underlag till planering av den fysiska miljön så att den ökar förutsättningarna för svagare grupper, till exempel de som står långt ifrån arbetsmarknaden och människor som lever i fattigdom, säger Martina Klason, projektledare för analysen.

Arbetet har bland annat resulterat i kartor som visar sambandet mellan socioekonomi och tillgänglighet. Kartorna hjälper regionen att se var den socioekonomiska ställningen och tillgängligheten till arbetsplatser är som högst eller lägst. På så sätt kan kommande infrastrukturinsatser dimensioneras för att minska ojämlikheten. Ramboll har även genomfört ett antal seminarier med relevanta aktörer i syfte att förstå deras pågående arbeten inom det här området och vilka behov som finns framåt.

– Fler aspekter av socioekonomisk segregation och tillgänglighet kan belysas i mycket större utsträckning än det gör idag. Man kan utvidga det till att påverka planering av infrastruktur på nationell, regional och kommunal nivå men också stadsplanering, miljö och transporter. De sociala hållbarhetsfrågorna är många och det går att göra så mycket mer än som ofta görs idag, förklarar Martina Klason.

Delegationen mot segregation (Delmos) har utvecklat segregationsbarometern, ett nytt statistikverktyg för att mäta segregation. Ramboll välkomnar segregationsbarometern som till stor del liknar det socioekonomiska index som Ramboll tog fram i uppdraget för Region Skåne.

– I vår analys visar vi hur man kan använda ett socioekonomiskt index, likt segregationsbarometern, i olika typer av analyser. I det här fallet handlade det om regional planering men skulle också kunna varit olika typer av välfärdsfrågor, förklarar Martina Klason. 


Den nya analysen, utförd av Ramboll Management Consulting, Social and Economic impact, på uppdrag av Region Skåne, finns på regionens webbplats. Enheten för regional planering i Skåne har också fått medel från Delmos (Delegationen mot segregation) för att driva projekt i syfte att minska och motverka ekonomisk segregation, och detta är nu en del av underlaget för Skånes regionplan för 2022-2040.