Flerdimensionell vägplanering minskar klimatavtrycken

15 december 2020
Varför skapa tvådimensionella och kortsiktiga lösningar för att hantera problem i en värld som är tredimensionell och som behöver ett långsiktigt perspektiv. Med de frågorna som utgångspunkt utvecklades Waywize, en digital plattform för ruttplanering och vägdesign vars syfte är att minska trafikens klimatpåverkan.
Waywize analysverktyg Fuelsave

Waywize analysverktyg Fuelsave

Nästan en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kan härledas till transportsektorn. Samtidigt som omställningsarbetet till en fossilfri fordonsflotta går fortare än någonsin förbises ofta den klimatsparande potentialen i ruttplanering och vägutformning.

Branta backar och skarpa kurvor kan å ena sidan skapa genvägar och kortare rutter, men kan samtidigt leda till ökad bränsleförbrukning. Genom smart planering av vägar kan koldioxidutsläppen från trafiken minska avsevärt i ett livscykelperspektiv. Det har innovationsprojektet Waywize tagit fasta på.

Traditionell ruttplanering och vägutformning utgår i flera aspekter från en tvådimensionell syn på landskap och tar därför inte hänsyn till lutningar, kurvor eller väg kvalitet i ett långsiktigt perspektiv när man analyserar trafikeringens energi- och bränsleförbrukning. Man bortser ofta från trafikens egentliga påverkan i alla dimensioner trots att mer än 90 % av klimatpåverkan från väginfrastrukturen kommer härifrån.

- Med Waywize såg vi potentialen i en mer holistisk road asset management, där vi kan minska både den totala energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser genom att utgå från en tredimensionell bild och smart bearbetning av information från olika datakällor, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll och grundare av Waywize.

Waywize startade inom ramen för Ramboll Innovation Accelerator, en satsning för nyskapande produktutveckling inom Rambollkoncernen. Idén bakom Waywize var att nyttja den stora mängd data som finns om svenska vägar, däribland väggeometri, trafikdata och data om vägars kondition. Redan ett år efter projektstart testas plattformen nu i verkliga kundprojekt och skapar mycket stora värden i form av koldioxidreducering från trafiken.

Minskat klimatavtryck och förbättrade arbetsförhållanden

Waywize består idag av två huvudben: Fuelsave och Vibrations. Det förstnämnda verktyget används för att beräkna klimatbelastningen från olika vägutformningar, från det att vägen byggs och genom hela dess livstid med hänsyn till trafikeringen.

Utöver att användas vid projektering av nya vägar kan Fuelsave användas vid planering av underhåll, lokalisering av elvägar och laddstationer samt för att hitta alternativa körsträckor för transportbolagen.

Verktyget Vibrations mäter och analyserar vibrationsexponering i realtid. Insikterna ligger till grund för framtagning av kostnadseffektiva åtgärdsplaner med syfte att minska sjukfrånvaron bland yrkeschaufförer och reducera fordonsslitaget inom transportsektorn. Därtill minskar restiden samtidigt som komfort och säkerhet förbättras.

- Genom Waywize Vibrations kan vi identifiera vägsträckor där chaufförer utsätts för skakningar som ger ryggskador orsakade av ojämnheter i vägbanan. Vi kallar dem för hotspots. Genom att åtgärda eller undvika dessa hotspots på körsträckorna kan vi med enkla medel snabbt förbättra arbetsmiljön för yrkeschaufförer”, berättar Peter Ekdahl.

Waywize har nu lämnat fasen för teknisk utveckling och är redo för marknaden. Nästa steg är att ytterligare öka medvetenheten kring de positiva klimateffekter som Waywizes verktyg kan bidra till.

- Med hjälp av ett verktyg som Fuelsave kan vi uppnå enormt positiva klimateffekter genom nytänkande användning av redan befintliga data – och vi kan göra verklig skillnad här och nu, menar Peter Ekdahl.


Artikeln kommer från Innovationsföretagens rapport ”Innovation för klimatet”.

Läs rapporten här


Om Waywize

Waywize är framtaget genom Rambolls Innovation Accelerator, ett globalt innovationsprogram för att fånga upp medarbetares idéer och kunskap. Läs mer om Waywize 

Peter Ekdahl om Waywize: