Effektstrategi hjälper fastighetsbranschen att bidra till ett robust elsystem

01 december 2021
Ramboll har projektlett ett initiativ där fastighetsbolaget Castellum, Power2U och ett antal regionala energibolag har tagit fram en Effektstrategi för fastighetsbranschen. Den svenska energimarknaden är under stark förändring. Vi går mot ett mer öppet energilandskap, där fler aktörer ges möjlighet att bidra med tjänster till energisystemet. Effektstrategin, som nu har lanserats, vägleder fastighetsägare till att positionera sig och hitta sin roll i den utvecklingen.
Syftet med Effektstrategin är att inspirera fler fastighetsbolag att ta en aktiv roll för att påskynda omställningsarbetet mot ett hållbart energisystem.

Syftet med Effektstrategin är att inspirera fler fastighetsbolag att ta en aktiv roll för att påskynda omställningsarbetet mot ett hållbart energisystem.

De energibolag som varit med i arbetet är Öresundskraft, Jönköping Energi, Tekniska verken i Linköping, Växjö Energi och Göteborgs Energi. Effektstrategin ger fastighetsägare verktyg för hur de, genom samverkan med energibolag, kan verka inom det framtida energisystemet. Arbetet har utmynnat i en handlingsplan för vilka steg en fastighetsägare kan ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökning samt hantera kapacitetsbrist i elnätet.

– Fler och fler fastighetsägare vill spela en aktiv roll på energimarknaderna. Men det finns en viss osäkerhet kring hur idéer ska omsättas i praktisk handling. Genom att förenkla för fastighetsbolag att arbeta aktivt med sin effektprofil, vill vi genom Effektstrategin inspirera fler fastighetsbolag att ta en aktiv roll för att påskynda en omställningsarbetet mot ett hållbart energisystem, berättar Sanna Börjeson som deltagit i strategigruppen.

Drivkraften har varit att möjliggöra integration av mer förnybar energi genom att föra över en del av reglerbarheten från producenter till konsumenter. Ett mer flexibelt energisystem möjliggör integreringen av intermittent förnybar elproduktion, exempelvis kraftslag som är väderberoende och endast producerar el under vissa perioder. Detta kommer att hjälpa till att uppfylla Sveriges nationella hållbarhetsmål likväl som fastighetsbolagens och energibolagens egna.

Genom att följa Effektstrategins handlingsplan kan fastighetsägare:

  • Uppnå en bättre driftekonomi för fastighetsägare (i form av lägre kostnader för eleffekt, samt möjlighet till intäkter från nya marknadsplatser för flexibel elanvändning).
  • Bidra till att minska trycket på lokala flaskhalsar och därmed minska beroendet av el med högre klimatpåverkan.
  • Skapa en jämnare belastning på elnätet vilket frigör kapacitet i elnätet som i sin tur ger utrymme åt exempelvis ökad installation av laddinfrastuktur eller förnybar elproduktion.Det kan också kan leda till minskade elnätsinvesteringar och minskad risk för avbrott på grund av kapacitetsbrist.

– Arbetet med Effektstrategin är unikt eftersom den är ett resultat av en samverkansprocess där vi med workshops, dialoger och remissrundor förankrat den dels inom fastighetsbranschen men också inom energibranschen. Den kapacitetsbrist som finns i delar av de svenska elnäten idag behöver hanteras på flera fronter. Med nya direktiv, som det så kallade Ren energipaketet, kan fastighetsägare spela i nyckelroll genom att integrera sina byggnader som en aktiv resurs i elsystemet, säger Sanna Börjeson.

Effektstrategin har tagits fram ur ett nationellt perspektiv och är utformad för att kunna appliceras över hela Sverige. Ramboll ser projektet som en del i det gröna omställningsarbete som pågår på flera fronter inom bland annat energi- och fastighetsbranscherna. Att arbeta utifrån Effektstrategin möjliggör ökad elektrifiering och integrering av förnyelsebara energikällor. Det är ett omställningsarbete som är absolut nödvändigt för att kunna nå 1,5-graders-målet.

Läs mer: castellum.se/effektstrategi