2021 - en summering

28 december 2021
År 2021 har likt förra året inneburit stora utmaningar för samhället. Men vi ska inte glömma att det har hänt mycket som har varit bra också, inte minst när det kommer till hållbarhet. På Ramboll utvecklar vi tillsammans med våra kunder ett bättre och starkare samhälle där både människor och djur kan trivas under lång tid framöver.
Rambolls hållbarhetsår 2021

Rambolls hållbarhetsår 2021

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Ta en titt på filmen där vi summerar några av de hållbarhetsprojekt vi jobbat med under 2021.

Läs mer och se fler av våra hållbarhetsprojekt

Fyrishov är en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1.3 miljoner besök årligen.

Ekologiska värden i fokus när Fyrishov utvecklas

I projektet Badutveckling Fyrishov i Uppsala har Rambolls experter lyft fram de ekologiska värdena, den blågröna strukturen på platsen och den biologiska mångfalden som är knuten till den i så stor utsträckning som möjligt. Andra viktiga områden inom hållbarhet är energi & klimatpåverkan, vatten, materialval, cirkularitet, resiliens och trygghet.

Livscykelanalys visar miljöpåverkan från vindkraft

Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag och är ett av de ledande bolagen på området. Syftet är att ta fram tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information till sina kunder om hur elproduktionen påverkar miljön men EDP:erna används också som underlag för att minska miljöpåverkan längs livscykeln. Ramboll har varit delaktiga i den senaste miljövarudeklarationen för Vattenfalls vindkraftsparker i Europa.

En gemensam effektstrategi

Ramboll arbetade under 2021 med en effektstrategi åt fastighetsbolaget Castellum, Power2U och fem regionala energibolag. Effektstrategin vägleder fastighetsbranschen till att positionera sig och hitta sin roll inom en energimarknad i stark förändring.

Grodorna kan nu promenera säkert från ena sidan av vägen till den andra

Väguppdrag med höga klimatambitioner i norr

Ramboll har vunnit ett spännande uppdrag åt Trafikverket som ska bygga om väg E10 mellan Kiruna och Kauppinen. Sträckan på dryga 7 kilometer är en del av ett nationellt stråk mellan Töre i söder och Narvik i norr.

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Stockholms nya avloppsrening ger bättre vatten i Östersjön

Stockholms avloppsrening måste förnyas för att klara den kraftigt ökade befolkningen och möta framtidens miljökrav. Just nu genomför Stockholm Vatten och Avfall AB, SVOA, ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk och Ramboll är involverade i flera delar.

I dag mäter man produkters klimatpåverkan på flera olika sätt.

Förstudie om hållbarhetsmätning av livsmedelsprodukter

Ramboll har lett en process med olika aktörer inom livsmedel och dagligvaruhandel för att öka kunskapen om klimatberäkningar och vad som krävs för en gemensam grund.

Data om vägbanan samlas in med hjälp av laserskanning. Algoritmer lär sig sedan känna igen sprickor i vägbanan. Ett exempel på hur maskininlärning används i praktiken.

Ökat fokus på social hållbarhet i regional planering

Ramboll har utvecklat en ny analysmodell för att kunna beakta socioekonomiska villkor vid planering av kommunikationer och annan fysisk planering.

Ny våtmark till nytta för både människor och djur

Bollnäs kommun ska anlägga ett nytt våtmarksområde till nytta för både människor och djur. Ramboll har fått i uppdrag att planera och projektera området vid Björktjäratjärn. Våtmarken kommer att ha många fördelar. Bland annat kommer badsjön att få renare vatten, groddjur, insekter och fåglar gynnas med fukt och svalka och skolbarn får ett nytt område att besöka.

Rosenbad i centrala Stockholm, sätet för Sveriges regering. (Foto: Tatinauk (Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/))

Strategiska samverkansprogram för innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civilsamhälle, offentliga aktörer och branschorganisationer för att möta samhällsutmaningar inom klimat, digitalisering, hälsa och kompetensförsörjning. Ramboll verkar som process- och strategistöd för programmen på uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova, som samordnar det övergripande processtödet.

Magasin X – Vasakronans första kontorshus i trä, vy från Uppsala resecentrum. Illustration: White Arkitekter (Copyright)

Energiberäkning för Sveriges största kontorshus i trä: Magasin X

Vid Uppsala resecentrum bygger Vasakronan Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme byggd helt i trä. Byggnadens trästomme kommer vara synlig för förbipasserande genom byggnadens fasad som till stor del är i glas. Vi har bistått med projekteringsstöd och energiberäkningar i projektet.

(Bild: Region Uppsala)

Lokaler för framtidens vård på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår ett stort förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt för modern vårdverksamhet. Som generalkonsult för delen som kallas B11 bidrar Ramboll till lokaler för framtidens sjukvård.

 (Bild: Nyköpings kommun)

Krisledningsförmåga under pandemi genomlyst

Corona-pandemin har inneburit stora konsekvenser för kommunal verksamhet i hela Sverige. Ramboll har genomfört en analys av Nyköpings kommuns arbete under våren med syftet att utveckla och förbättra kommunens krisledningsförmåga.