• 1 av 10
  uppger att de avstår aktiviteter varje vecka på grund av otrygghet. Klicka på nästa ikon för fler insikter.
  18 %
  av kvinnorna uppger att de känner sig trygga ute när det är mörkt. Klicka på nästa ikon för fler insikter.
  77 %
  anger belysning som det som främst bidrar till deras upplevda trygghet i den fysiska miljön. Klicka på nästa ikon för fler insikter.
  68 %
  av de unga i Uppsala känner sig ganska eller mycket trygga. Klicka på nästa ikon för fler insikter.
  49 %
  av svaren handlar om mer och bättre belysning. Klicka på nästa ikon för fler insikter.

Otrygghet får var tredje att avstå aktiviteter

Var tionde person uppger att de avstår aktiviteter varje vecka på grund av otrygghet. Hela 30 procent avstår aktiviteter någon gång per månad. 

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Stora skillnader i trygghetsupplevelsen

Det är stora skillnader i upplevd trygghet mellan grupperna kvinnor och män. 46 procent av männen uppger att de känner sig trygga ute när det är mörkt medan motsvarande siffra för kvinnor är 18 procent.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Trygghet i den fysiska miljön

Skymd sikt, mörker och platser som är förfallna (inte underhålls) skapar störst känsla av otrygghet i den fysiska miljön. 

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Upplevd trygghet stad för stad

Störst upplevd trygghet beskriver unga vuxna i Uppsala och Umeå. Lägst trygghetsupplevelse märks i Linköping, Norrköping och Göteborg.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Så vill unga vuxna förbättra

Vi bad respondenterna att komma med egna förslag på lösningar för att öka tryggheten i den fysiska miljön i deras närområde. En stor majoritet föreslår insatser som har med belysning att göra – starkare, mer, bättre riktad eller oftare underhållen belysning.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Klicka här för att hämta rapporten

Om undersökningen

I samarbete med Kantar Public har Ramboll genomfört en undersökning om upplevelsen av trygghet i utomhusmiljön bland unga vuxna  i Sverige. Städerna som ingår i undersökningen är Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Målgrupp: Allmänheten, 18-23 år
Metod: Datainsamlingen genomfördes via webben eller sms-länk till undersökningen, i en slumpmässigt rekryterad Sifopanel.
Antal intervjuer: 2 600
Fältperiod: 10 september - 14 oktober 2021

Av de svarande är 59 procent kvinnor och 41 procent män. I de fall resultatet presenteras som en andel eller procent av antalet svarande så utgår vi ifrån den enhet som undersöks, exempelvis angiven könstillhörighet eller bostadsort.

Relaterat

Invånarna om krisberedskap

Hur ser Sveriges invånare på sin egen krisberedskap? I den här rapporten, som är den första av flera inom hållbarhet, tar vi del av invånarnas syn på sin egen krisberedskap.

Invånarna om krisberedskap

Invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan

I den här rapporten, som är den andra av flera inom hållbarhet, tar vi del av invånarnas syn på sin egen miljö- och klimatpåverkan.

Invånarna om miljö- och klimat

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället.

Vad är social hållbarhet?