Integrering av hållbarhet i affärsutvecklingen

Vi bistår företag och organisationer med:

  • att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier som intressentanalyser, materialitetsanalyser, omvärldsbevakning, rapportering och kommunikation.
  • att utveckla hållbara leverantörskedjor. Vi ger även råd inom områden som arbetsmiljö, miljölagstiftning och ledningssystem.
  • att utveckla modeller för att mäta hållbar nytta och hjälper till att utveckla ekonomisk, social samt miljömässig hållbarhet i linje med FNs 17 globala hållbarhetsmål.
  • att värdera och implementera alla aspekter av Environmental Social and Governance, ESG, och att därmed skapa värde.
  • att erbjuda och skräddarsy, utbildningar i olika ämnen, exempelvis rapportering enligt GRI, taxonomi och finansiell hållbarhet.

Integrera klimat, vatten och biologisk mångfald i verksamhetsutvecklingen

Vi bistår organisationer och företag med: 

  • att utveckla klimatstrategier, arbeta med GHG-protokollet, Science Based Target initiative och olika former av klimatmappning, 
  • klimatberäkningar och livscykelanalyser för att hjälpa organisationer att bidra till 1.5C-målet 2030. Genom rådgivning kring material och återanvändning av material hjälper vi våra kunder att bli cirkulära.
  • spetskompetens inom frågor som "Hur kan vi säkerställa att vi även i fortsättningen får stadsmiljöer där människor trivs, kan andas ren luft, dricka vatten direkt ur kranen, förflytta sig enkelt och ha tillgång till grönska och natur?"
  • utvecklingen av nyskapande teknik och metoder för att skapa skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar för samhällen med god livsmiljö. Vi arbetar inom alla kompetensområden som rör vatten, såsom klimatanpassning, översvämningshantering, industriell vattenhantering, VA-process, VA-teknik, vattenförsörjning och hantering av vattenresurser.
  • ett brett utbud av specialisttjänster för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Exempelvis dammar som renar dagvatten samtidigt som de bidrar till en attraktivare boendemiljö och minskar risken för översvämningar.
Stadspark

Nudging – skapa engagemang för att förändra beteenden

Vi bistår företag och organisationer i att arbeta med nudging - ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. Vi brukar kalla det "en liten knuff i rätt riktning". Det kan handla om att erbjuda ett klimatsmart standardalternativ, som vegetariskt på matsedeln eller miljöfrakt i en webbshop, eller att använda mindre tallrikar för att minska matsvinn. Detta görs utifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder för att ringa in själva beteendena.

Projekt

Läs mer om några av alla de hållbarhetsprojekt vi genomfört tillsammans med våra kunder.

Vår syn på hållbarhet

Affärsansvar och hållbarhet har varit en del av Rambolls DNA alltsedan företaget grundades. Idag är dessa principer en integrerad del av våra uppdrag och tjänster och formaliseras genom vårt systematiska arbete med FN:s hållbarhetsmål.

Tekniken för teknikens skull är meningslös om den inte är till nytta för de som använder den. Vi vill vara i framkant när det gäller att skapa värde för både kunder och samhälle genom att leverera lösningar som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Funderar du på hur ni i er verksamhet ska ta ledarskap inom hållbarhet och hur ni ska implementera det hela vägen ut och skapa långsiktig förändring? Hör av er till mig!

Relaterat

Läs mer om Rambolls hållbara erbjudande

Hållbarhet är en integrerad del av vårt sätt att arbeta och de projekt vi levererar. Vi bidrar till hållbar utveckling genom innovativa lösningar och arbetssätt.

Läs mer om Rambolls hållbara erbjudande

Rapport: Invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan

I den här rapporten, som är den andra av flera inom hållbarhet, tar vi del av invånarnas syn på sin egen miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer och ladda ner