Lars Brånn

Market Director Resilience

T: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839

Beredskapshänsyn i samhällsplanering

Ett verkligt motståndskraftigt samhälle uppnås bäst genom samverkan över organisatoriska och verksamhetsgränser – därför jobbar vi aktivt för att integrera resiliensaspekter i det större samhällsbyggnadsperspektivet. Utifrån era specifika behov kan vi skräddarsy team med expertis inom allt från byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter och miljöexperter till experter inom energi, vatten, och vidare till experter inom krisberedskap och totalförsvar.

Vi kan stödja i plan- och byggprocessen genom att ta fram koncept och riktlinjer för hur stadsplanering och byggnadskonstruktion kan genomföras för att på bästa sätt möjliggöra goda förutsättningar för krisberedskap och motståndskraft hos den enskilde.

Vi kan bistå i planering och utveckling av robust elförsörjning, nödvattenplaner från ax till limpa, och mycket mer. Invånarperspektivet gör att vi värnar särskilt om bostaden och bostadsområdet, och att här integrera frågor om resiliens och den enskildes förmåga att mer uthålligt kunna hantera olika påfrestningar på samhället.

Krisberedskap i verksamhet

Vi stöttar företag att utveckla, systematisera och pröva sin planering så att en krisberedskap finns etablerad i organisationen. Detta görs utifrån en noggrann behovsanalys, de bäst vedertagna erfarenheterna och den kultur som finns i organisationen. Vi prövar planeringen och organisationens hantering genom revisioner, kontroller och övningar.

Utvärdering och analys med invånarperspektiv

Utifrån specifika händelser och behov kan vi stötta kommuner i olika typer av utvärderingar och analyser. Framförallt har vi kompetens för och erfarenhet av att inkludera perspektiv som belyser kommunens invånare, både som drabbade av händelsen men även som bidragande aktörer till hanteringen. Vi utvärderar hur både händelsen och hanteringen av händelsen har slagit mot olika målgrupper samt hur dessas levnadsförhållanden ser ut för att kunna dra slutsatser kring vad som har fungerat och vad som kan behöva utvecklas. I sådana undersökningar värnar vi starkt om att den enskilde individen och social hållbarhet ska stå i centrum.

Trygghetspunkter

Trygghetspunkter är för invånarna en viktig del i den kommunala krisberedskapen. Trygghetspunkter ska erbjuda en plats för information, värme och enklare mat och dricka för behövande, vid större samhällskriser. Vi erbjuder kommuner stöd i utvecklingen av dessa, vilket kan innebära att exempelvis genomföra en lokal behovsanalys till att identifiera lämpliga placeringar av lokaler och organisatoriska lösningar för ansvar och bemanning. I implementeringsprocessen hjälper vi till att ta fram verksamhetsanpassade planer och rutiner för att användningen av trygghetspunkterna ska fungera så smidig som möjligt.

Utbildningar i krisberedskap och civilt försvar

Vi genomför en rad olika utbildningar inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Utbildningarna riktas mot olika målgrupper, från den enskilda skoleleven med lite kunskap till sakexperten på myndigheten, kommunen eller företaget. Här finns bland annat utbildning "Samhällets och individens beredskap för samhällsstörningar" för skola, hemtjänst och andra verksamheter med fokus på barn, ungdomar, äldre eller människor med särskilda behov. Utbildningen utgår från ett interaktivt samtal med elever eller tillexempel äldreboendet kring samhällets beredskap, och hur man kan förstå den, och också sin egen roll däri.

Krislåda

Vi hjälper organisationer att sätta samman materiel och förnödenheter som behövs och ska fungera vid kriser, krigsfara och krig. Våra utgångspunkter är en enskildes behov eller organisationens behov. Vi vet att den som är förberedd har bättre förutsättningar än andra att identifiera situationens möjligheter.

Om Ramboll Resilience

Några av landets ledande experter på säkerhet, beredskap, strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och riskhantering arbetar på Ramboll.

Med ett globalt nätverk med 16 500 experter inom samhällsutveckling varav 2000 i Sverige har vi möjlighet att sammanställa team efter kundens verksamhets specifika behov.

Relaterat

Resilience

Att leda i krisen och planera för det värsta. Vi hjälper företag och myndigheter med totalförsvarsplanering, krisövning, beredskapsplanering och insatsplaner.

Läs mer om Rambolls tjänster inom Resilience

Rapport: Invånarna om krisberedskap

Vi har tagit reda på hur förberedda svenskarna är på en samhällskris och vad de anser är samhällets ansvar när en kris inträffar.

Rapport: Invånarna om krisberedskap

Sociala landskapsperspektiv på nya stambanor (5 oktober)

Ett webbinarium med exempel från den pågående lokaliseringsutredningen ”Göteborg-Borås, en del av nya stambanor.

Läs mer och anmäl dig