• 62 %
  uppger att boendet har stor betydelse för deras krisberedskapsförmåga
  Män vs kvinnor
  Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de kommer att förbättra de egna förutsättningarna.
  59 %
  anser att de inte är förberedda att klara sig under en längre samhällskris.
  75 %
  svarar att brist på dricksvatten, livsmedel och el skulle orsaka mest problem.
  92 %
  tycker att det är viktigt att samhället aktivt arbetar med att skapa bättre förutsättningar för enskilda individer att klara sig själva.

Boendets betydelse vid kriser

62 procent av invånarna uppger att boendet har stor betydelse för deras egen krisberedskapsförmåga. Våra bostäder behöver anpassas bättre för att klara en kris – det anser mer än varannan person, 56 procent.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Varannan säger att de kommer förbereda sig

Mer än varannan invånare, 52 procent, uppger det som troligt att de inom ett år kommer att förbättra de egna förutsättningarna att klara en samhällskris - kvinnor i högre utsträckning än män.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Mer än hälften tycker inte att de är tillräckligt förberedda

Pandemin har fört med sig en vilja bland invånarna att rusta sig inför framtida kriser. Men 59 procent anser att de inte är förberedda att klara sig under en längre samhällskris. Här finns ett möjlighetsfönster som inte får missas, varken av offentlig eller privat sektor. 

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten


Tillgång till vatten, livsmedel och el största oron

I undersökningen har vi ställt frågan om vad som vore mest problematiskt under en samhällskris. Inte helt oväntat svarar de flesta att brist på dricksvatten, livsmedel och el skulle orsaka mest problem.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Invånarna vill ha stöd för att själva kunna förbereda sig

92 procent anser att det är viktigt att samhället skapar bättre förutsättningar för att hjälpa varje invånare att förbereda sig för och att hantera en samhällskris. 65 procent av invånarna vill ha mer tydlighet om vad som förväntas av dem vad gäller hemberedskap. Ingen annan åtgärd efterlyses i samma utsträckning.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Klicka här för att hämta rapporten

Lars Brånn

Market Director Resilience

T: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Ramboll. Den bygger på ca 1000 intervjuer, bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 23 februari-4 mars 2021.

Målgrupp: Allmänheten, 18-79 år
Metod: Webbpanel
Antal intervjuer: 1000 intervjuer 
Fältperiod: 23 februari - 4 mars 2021

Resultatet

I den här rapporten, som är den första av flera om hållbarhet, belyser vi invånarnas syn på sin egen krisberedskap. Rambolls utgångspunkt är att all samhällsutveckling och samhällsberedskap formas för invånarna. Vårt syfte är att skapa samhällsnytta, på riktigt. Därför har vi i den här undersökningen valt att lyssna på invånarna. På så sätt får vi både nya och olika perspektiv på krisberedskapen i Sverige och hur den kan utvecklas.

Resultatet visar att invånarna har vilja och intresse för frågorna – det är ett möjlighetsfönster som inte får missas. Vi behöver jobba tillsammans – invånare, kommuner, myndigheter och företag. Tillfället kan inte bli bättre, låt oss ta chansen att ta ett kliv framåt och stärka förutsättningarna för invånarnas beredskap!

Mer om krisberedskap

Tjänster

Vi integrerar både resiliens och invånarperspektivet i vårt tjänsteerbjudande.
Läs mer

Sociala landskapsperspektiv på nya stambanor (5 oktober)

Ett webbinarium med exempel från den pågående lokaliseringsutredningen ”Göteborg-Borås, en del av nya stambanor.

Läs mer och anmäl dig

Checklista - detta ska en krislåda innehålla

Är du förberedd om krisen kommer? Har du en prepplåda?
Läs mer