Johanna Ardland Bojvall

Enhetschef klimatanpassning

T: +46 (10) 615 63 40

Under de senaste åren så har risken och konsekvenserna av översvämningar av våra städer lyfts upp på agendan. Klimatförändringar antas bidra till mer extrema väderförhållanden så som torka, men även mer intensiva regn1, dessutom står vi inför en hotad biologisk mångfald2.

Hur kan vi skapa robusta och välmående städer som motverkar och är anpassade för att hantera dessa risker?

Många av våra städer och urbana miljöer byggs idag med en hög densitet och befintlig bebyggelse förtätas. Detta gör att stadsrummet, ytan mellan husen, minskas och flera funktioner ska rymmas inom en allt mindre yta.

Illustratör: Emma Nordin

Multifunktionella översvämningsytor kan med fördel kombineras med flera ekosystemtjänster för att bland annat förbättra den biologiska mångfalden i våra städer. (Illustratör: Emma Nordin)

Hur väl en skyfalls- och dagvattenanläggning fungerar är därmed högst beroroende av platsen och dess förutsättningar. Då många skyfalls- och dagvattenanläggningar också är multifunktionella och består av ytor som normalt används till andra funktioner t. ex. park, cykelparkering eller torg, är det än mer viktigt att dessa lösningar är integrerade med platsen och omkringliggande mark.

I de fall vegetation adderas kan en rad olika ekosystemtjänster tillkomma och i regel även större möjlighet för rekreation. Multifunktionella anläggningar kan även skapa sociala mervärden såsom lekmiljöer, mötesplatser och bidra positivt till stadsbilden. 

Skribenter: Mikaela Rudling, Ingrid Boklund, Johanna Ardland Bojvall


Källor

1. SMHI, 2017, Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige
2. IPBES, 2020, The global assessment report on Biodiversity and Ecosystemservices 

Några av våra projekt

Spångadalens skyfallspark 
Översvämningsåtgärder i parkområde för att minska översvämning av Bällstaån och möjliggöra nytt bostadsområde. Projektet och utformningen av anläggningen ökar även biologisk mångfald i området genom att skapa mer varierade livsmiljöer.

Tenstadalens dagvattenpark  
Dagvatten- och skyfallspark (i forma av dagvattendamm och översvämningsäng) för omhändertagande av dagvatten från industriområde. Anläggningen avser att fördröja och rena vatten för att säkerställa god vattenkvalité ut från området och minska översvämningsrisken. Bidra till varierade blå-gröna ytor i närområdet. 

Skyfallshantering för Sahlgrenska universitetssjukhus 
Strategisk skyfallsanalys och åtgärder för översvämningshantering för att säkerställa sjukhusets verksamhet under extrema väderförhållanden. 

Masthuggskajen
Genomförandestudie av en ny stadsdel i Göteborg – utformning och dimensionering av översvämningsytor (skyfallspark respektive nedsänkt torg) samt reningsanläggningar för dagvatten i kombination med växtbäddar. Stadsdelen kommer bli tätbebyggd och ska samspela med befintliga byggnader vilket ställer stora krav på att hitta lösningar som kan fungera multifunktionellt och kan integrera grönska i ett annars urbant område.