Karin Skantze

Lead Consultant

T: +46 (10) 6156446
M: +46 (72) 1468346

Åsa Soutukorva Swanberg

Miljöekonom

T: +46 10 615 68 40
M: +46 721 468 439

Emma Hällqvist

Biolog Miljö & Hälsa

T: +46 10 615 3401

Varför är biologisk mångfald och ekosystemtjänster viktigt?

Karin Skantze, senior expert biologisk mångfald och ekosystemtjänster:

- Fungerande natur med rik biologisk mångfald och ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd och livskvalitet. Naturen påverkar oss. Exempelvis att vistas i natur påverkar vår mentala och fysiska hälsa positivt, även utan fysisk rörelse. Det räcker med att gå ut och sätta sig en stund för att sänka både puls och blodtryck.

- Vi människor värdesätter att ha tillgång till natur nära vårt hem visar vår nyligen genomförda underökning Invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan. 80 procent av de svarande upplever det som viktigt att ha natur eller park på gångavstånd från bostaden. Endast en procent svarar att det inte är viktigt.

Hur hänger klimat och biologisk mångfald ihop?

Åsa Soutukorva Swanberg är Senior miljöekonom och expert på att värdera miljö ekonomiskt:

- Klimatförändringar ger försämrade livsmiljöer för olika växter och djur och påverkar biologisk mångfald negativt. Biologisk mångfald i exempelvis skogar och hav bidrar till upptag av koldioxid och är därför centralt för att minska den globala uppvärmningen.

Vad gör Ramboll inom biologisk mångfald?

Emma Hällqvist, expert för ekologiska tjänster:

- Vi jobbar bland annat med ekosystemtjänster, utformar våtmarker och passager för djur förbi vandringshinder i vatten och över vägar på land, samt våtmarker och grönstrukturer i stadsmiljö för att gynna den biologiska mångfalden, berättar Emma Hällqvist.

- Vi synliggör betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom att kartlägga och värdera ekosystemtjänster. På så sätt kan värdet av ekosystemtjänster komma med i beslut som fattas i samhället som då blir mer långsiktigt hållbart, berättar Åsa Soutukorva Swanberg.

Några exempel på projekt är utformning av vindkraftparker till havs där vi utformar parken med hänsyn till marina däggdjur som tumlare och säl samtidigt som vindparken kan generera fossilfri el, planer för restaurering och anläggning av våtmarker som ger ökad biologisk mångfald, renar vatten och motverkar torka, eller bättre planerings- och beslutsunderlag när vandringshinder för fisk ska plockas bort.

Vid planering och byggande av ny järnväg ger en analys av ekosystemtjänster i skogs- och jordbruksmark, sjöar och urbana miljöer viktig insikt kring vilka platser som är särskilt viktiga att undvika för att värna en fortsatt leverans av tjänsterna, t.ex. vattenrening- och reglering i skogs- och mosselandskap, eller värdefulla grönområden i städerna.

Fjäril

Vad kan man göra som privatperson?

  • Upplåt ytor på taken, balkongen och trädgården till olika växter för våra viktiga pollinerande bin. Ge bina blommor, ett bihotell och en bivattnare
  • Visa hänsyn i naturen och skräpa inte ned
  • Välj närproducerade, certifierade, rättvisemärkta och ekologiska produkter i större utsträckning
  • Se fler tips på vad du som privatperson kan göra

Vår senaste invånarundersökning visade att 57 procent av Sveriges invånare är villiga att välja närproducerade, certifierade, rättvisemärkta och ekologiska produkter i större utsträckning och 50 procent kan tänka sig att hjälpa bin genom att ha blommor, ett bihotell eller en bivattnare.

Biologisk mångfald - en del av de globala hållbarhetsmålen

Ekosystem och biologisk mångfald är FN:s hållbarhetsmål nummer 15. I det ingår bland annat delmålen 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer och 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Hav och marina resurser är mål nummer 14. Det innebär att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling, exempelvis delmål 14.2 Skydda och återställ ekosystem