Vad är Power to X?

Power-to-X är benämningen på metoder för att omvandla elkraft från förnybara energikällor till andra former av energi. Den idag främsta produkten som går under benämningen Power-to-X är vätgas tillverkad med förnybar el. Själva vätgasen utvinns genom att väte- och syreatomerna i vatten separeras med hjälp av elektricitet. Processen förenklar utfasningen av fossila bränslen i branscher där det är svårt att hitta hållbara bränslealternativ; branscher som exempelvis stål och gödsel med stora koldioxidutsläpp.

Expert

Carlos Bernuy-Lopez

Carlos Bernuy-Lopez

Power to X specialist
Tel: +46 73 851 06 83

Fram till idag har elektrifiering varit den vanligaste metoden för industrier som ska ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. Tillgången på förnybar el och nödvändiga omställningsmetaller har dock visat sig otillräcklig. Det går helt enkelt inte att elektrifiera alla industrier och därför krävs det fler metoder. Det är här vätgasen kommer in.

För att bilda vätgas av vatten behövs stora mängder energi. I norra Sverige produceras förnybar el från vattenkraft, havs- och landbaserad vindkraft. Den här förhållandevis billiga elproduktionen innebär att svenska företag relativt enkelt kan bli självförsörjande inom vätgas och därmed kan tillverka sitt eget drivmedel utan att generera stora koldioxidutsläpp.

Vilken typ av företag vinner mest på att arbeta med vätgas?

De största vinnarna på vätgastekniken är industrier med höga koldioxidutsläpp: exempelvis stål-, gödsel- och bränsletillverkare. Även elproducenter har fördelar att hämta eftersom vätgas är lagringsbar. El behöver förbrukas momentant, men när omvandlar elenergin till vätgas är det möjligt att lagra och hantera energin och därmed kunna använda den på ett mer effektivt sätt. Av det skälet visar ägare och utvecklare av vindkrafts- och solpanelsparker ett stort intresse för nyttan med Power-to-X.

Vilka råd går att ge till företag som är intresserade av möjligheterna inom Power-to-X? 

Till att börja med behöver en blivande vätgasproducent räkna på kostnaden för att producera ett kilo vätgas. Med hjälp av beräkningarna går det sedan att ta reda på hur lång tid det tar för den investerade teknologin att betala sig. Den blivande producenten behöver även kalkylera kostnaderna för att transportera elen som används till vätgasproduktionen. Lite beroende på varifrån elen kommer är det möjligt att minska transportkostnaderna genom att vända på transportflödet: istället för att transportera elen som behövs för vätgasproduktionen, kan företaget transportera vätgasen när den väl är framställd. Genom att vända på transportflödet går det att få ut stora besparingar eftersom vätgas läcker mindre energi än el när den transporteras. Ett sätt att bygga bort de inledande eltransporterna är att anlägga vätgasproduktion i direkt anslutning till energiproduktionen. Elektrolysatorer som byggs i närheten av havsbaserade vindkraftsparker är exempel på sådana processer. 

Sist men inte minst är det viktigt att bestämma sig för vad vätgasen ska användas till; att hitta det som brukar kallas för producentens offtaker. Det är svårt att sälja vätgas vidare till andra verksamheter, därför behöver varje vätgasproducent bestämma och uppskatta sin egen användning. 

Vilken utveckling går att se inom Power-to-X de närmaste åren? 

 
Idag har vi en drömsituation inom Power-to-X eftersom beslutsfattare inom industrin och politiken ser att vätgas öppnar för många möjligheter. Efter 2010-talet, som varit ett el-decennium med elektrifieringen i fokus, är vi nu på väg in i ett blomstrande vätgas-decennium. Samtidigt befinner sig den här teknologin fortfarande i sin linda och det är viktigt att ha rätt förväntningar på möjligheterna som finns idag. För det finns såklart också utmaningar. Det handlar dels om tillverkningen av elektrolysatorer som behöver skalas upp i rask takt för att möta efterfrågan. Världen behöver många fabriker som kan tillverka elektrolysatorernas avancerade utrustning och till fabrikerna behövs människor med rätt teknisk kompetens. Det innebär att Power-to-X-sektorn behöver nyutbilda och locka erfarna människor från andra industrier. 
 
En annan utmaning är att det idag inte finns tillräckligt många förnybara energikällor som kan förse Power-to-X-processerna med el. I Sverige behöver vi framför allt mer vind- och vattenkraft. Många människor är positiva till att använda förnybar energi, men det är få som vill ha utsikt mot ett vindkraftverk från sin egen tomt. Det innebär att planerade vindenergiparker ibland blir ifrågasatta och kan bromsas upp av utdragna processer, som i vissa fall leder till att planerna läggs ned. Kommuner och tillverkare behöver därför hitta lösningar som gör invånarna mer intresserade av att samarbeta kring vindenergiparker, till exempel genom att förankra fördelar som att etableringen av vindenergiparker skapar fler arbetstillfällen och kan locka nya invånare till kommunen. När vi har löst dessa två samhällsutmaningar kommer vätgasen att kunna revolutionera den gröna omställningen.  
 

Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Varför ska man återvinna?

Återvinning handlar om klimatnytta, men det är också en ekonomisk fråga.


Läs mer: Därför ska man återvinna

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar