Vad är microgrids?

Ett microgrid är ett lokalt självförsörjande energisystem som kan distribuera, konsumera och lagra energi. Det kan fungera på egen hand eller vara ihopkopplat med det stora elnätet. Microgrids har tidigare framförallt förekommit på avlägsna platser dit de nationella elnäten inte når, men är nu aktuellt som en hållbar lösning för mer ren el och för att lösa effektbristen för det stora elnätet i Sverige och samtidigt flytta mer makt till konsumenterna. 

Expert

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

I Sverige har vi ett reglerat elnätmonopol där specifika bolag har utsetts att drifta och tillhandahålla de nät som ingår i det nationella elnätet (som består av stamnät, regionnät och lokalnät). I nuvarande regelverk finns det många hinder för enskilda aktörer att bygga upp microgrids i Sverige, men EU har kommit med nya direktiv på energiområdet (det så kallade Ren energipaketet som just nu håller på att tolkas och implementeras i svensk lagstiftning) och mycket talar för en öppning framöver.

Ett microgrid är ett lokalt självförsörjande energisystem som kan distribuera, konsumera och lagra energi.

Ett lokalt, intelligent energisystem

Microgrids är självförsörjande system som producerar sin egen energi, distribuerar den, lagrar den och tar till vara på överskottsenergi inom systemet. Dessutom kan värme kopplas ihop med energilösningarna. Lagringen sker i till exempel batterier eller vätgassystem och användarna kan själva välja när de vill använda elen eller till och med sälja vidare överkapaciteten.

Utvecklingen av microgrids startade på landsbygden, i utkanten av de nationella elnäten där det fanns behov av stärkt nätanslutning, och på öar som inte var anslutna till något nationellt elnät och därför beroende av att transportera dit exempelvis diesel. Dagens kommersiella microgrids är ofta AI-baserade och har lärt sig göra smarta val som gynnar aktörerna inom systemet. Ett microgrid kan förse allt ifrån enstaka byggnader till ett helt samhälle med energi. De är lokala system, men kan koppas ihop med andra microgrids eller med större elnät. System som bara omfattar en byggnad kallas nanogrids.

Verkar utsläppsminskande globalt

Sett ur ett internationellt perspektiv kan lokala energisystem användas som en metod för att minska utsläppen. I länder som har stora andelar fossil energi i de nationella näten bidrar microgrids till mer ren energi genom att lokala aktörer kan lagra, använda och byta eller sälja förnybar energi från till exempel sol, vind och vatten.


Läs mer om Microgrids

Hämta whitepaper


Kan minska beroendet av importerad el

I Sverige hänger det ökade intresset för microgrids ihop med effektbrist och konsumentmakt. Även om vi har övervägande fossilfri el i det nationella elnätet kan microgrids gynna utbyggnaden av förnyelsebar energi och under topplasttimmar (när elförbrukningen är som högst och den svenska elen inte räcker till) kan de användas för att minska eller helt reducera importen av tysk och polsk kolkraft.

Egen produktion ger ökad konsumentmakt

Med microgrids kan fastighetsägare bli procumenter, det vill säga både producenter och konsumenter av el, och vi ser att det finns ett växande intresse och engagemang hos fastighetsägare av att introducera microgrids i befintliga byggnader och i nya exploateringsprojekt.

Fördelar även för eloperatörerna

Även om eloperatörerna av naturliga skäl inte är lika intresserade finns fördelar också för dem. Det befintliga nätet skulle kunna kompletteras med microgrids för att klara effektbristen, till exempel genom att områden i Stockholm och Malmö byggs om till microgrids för att dela energi och jämna ut flödet. På så vis skulle elbolagen slippa en kostsam ombyggnad av det underdimensionerade kraftnätet. I Sverige genomförs just nu flera pilotprojekt med microgrids, bland annat på Chalmers, i Örebro och utanför Simrishamn.

Fördelar med microgrids

  • De kan styras effektivt.
  • De kan avlasta energinät i storstäderna.
  • De kan användas för att lagra energi lokalt.
  • Olika aktörer med olika behov kan kopplas ihop och byta energi inom nätverket.
  • Energiförlusterna inom systemet kan minimeras eftersom elen inte ska transporteras någonstans.
  • De kan stärka leveranssäkerheten genom att till exempel användas som ett komplement när det nationella nätet svajar eller för att säkra energitillgången i städer som riskerar utsättas för extrema väderförhållanden.
  • De kan användas för att kapa elkostnader genom att undvika energiuttag från det nationella nätet när det är som dyrast. Eftersom priserna på elabonnemangen baseras på effekttopparna ger detta lägre abonnemangskostnad.
  • Det är ett enkelt sätt att hantera och lagra förnybar energi vilket gynnar fossilfri elproduktion.

 


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig.


Läs mer: Detta innebär säkerhetsskydd

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar