Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid. Precis som namnet antyder tar analysen in miljöpåverkan under hela livscykeln – från det material som används i produktionen till transporter och energianvändning och slutligen hur avfallet tas om hand när produkten gått sönder eller tjänat ut sitt syfte, genom till exempel återvinning eller förbränning.

Expert

Katja Tasala Gradin

Katja Tasala Gradin

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 36 66

Livscykelanalys används för att sätta siffror på vilken påverkan en produkt, en byggnad eller tjänst har på till exempel klimatet, övergödning, försurning eller ozonskiktet. Metoden ger en möjlighet för både privatpersoner och företag att göra mer informerade val kring sin miljöpåverkan.

Vad beräknas i en livscykelanalys?

En livscykelanalys inbegriper allt resursuttag (det vill säga allt råmaterial som går åt för att tillverka en produkt), alla transporter, all energianvändning och slutligen avfallshantering. Livscykelanalyser kan variera kraftigt i komplexitet beroende på vad man tittar på. Det är till exempel betydligt mer komplicerat att göra en livscykelanalys av en dator med många delkomponenter än av ett trägolv.

Jämförelse krävs för vettig slutsats

En livscykelanalys av en produkt kan liknas vid näringsförteckningen på ett mjölkpaket. Den är mer av en innehållsförteckning än en miljömärkning och säger på egen hand inte om produkten är bra eller dålig ur till exempel ett klimatperspektiv. För att kunna dra vettiga slutsatser måste den jämföras med en annan produkt. Vid frukosten kan man till exempel sänka sin klimatpåverkan med 20 procent genom att byta knäckebröd från Wasa Frukost till Wasa Husman – den slutsatsen kan man dra efter att ha jämfört de båda produkternas LCA. Ett företag som har vidareutvecklat en produkt kan också använda livscykelanalys för att se om den nya produkten har en lägre miljöpåverkan än den tidigare.

Svagheter

LCA är en modell av verkligheten och ger inte en perfekt avbild av verkligheten. Den som kommunicerar resultaten måste förstå och känna till de osäkerheter som funnits när modellen tagits fram. Annars finns det risk att dra fel slutsatser. LCA skiljer till exempel inte på var utsläpp sker och eftersom frågor kring giftiga ämnen kan slå olika allvarligt i olika områden kan livscykelanalysen i sådana fall behöva kompletteras med andra analyser.

Varför göra en livscykelanalys?

För företag kan livscykelanalyser vara ett sätt att vara transparenta med sin miljöpåverkan och visa på hur man arbetar för att förbättra sina produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Vattenfall är ett exempel på ett företag som ofta lyfter fram livscykelperspektivet i samband med sina tjänster, till exempel genom att ange hur deras elproduktion påverkar miljön och klimatet (så kallad miljödeklarerad eller EPD-märkt el).

Checklista när du ser resultat baserade på LCA:

  • Har någon oberoende granskat resultaten? Om nej, ifrågasätt varför!
  • Går det att hitta ursprungsstudien? Om nej, ifrågasätt varför!
  • Verkar det saknas någon relevant miljöaspekt? Om ja, ifrågasätt varför!
  • Verkar det som att man jämfört äpplen och päron? Om ja, ifrågasätt varför!

Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Hur planerar man trafik?

Förr planerades städer utifrån bilisternas behov men idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.


Läs mer: Så planerar man trafik

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Det är främst tre faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga; spännvidd, konstruktionshöjd, och hur grundläggningsförhållandena ser ut. Här är Sveriges tre vanligaste brotyper.


Läs mer: De tre vanligaste brotyperna

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar