Hur planerar man trafik?

Förr planerades städer utifrån bilisternas behov men fokus har flyttats till att även skapa förutsättningar för en fungerande gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikplanering handlar idag till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.

Expert

Anna Le Moine

Anna Le Moine

Enhetschef, trafikplanerare
Tel: +46 10 615 62 98

Även om det naturligtvis är miljöskäl som ligger bakom finns det också en praktisk aspekt. När allt fler ska samsas om utrymmet i staden tar bilarna med sina krav på breda körfält och parkeringsplatser upp alldeles för stor plats. För att få människor att ändra resebeteende gäller det att hitta lösningar som gör det enkelt och lockande att välja andra alternativ än bilen.

Planera för alla trafikslag

När ett nytt bostadsområde eller ny bebyggelse planeras handlar det till exempel om att det ska finns bra gång- och cykelbanor och en utbyggd kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska ligga inom gångavstånd, gångbanor och cykelbanor planeras med lite generösare mått och passager utformas så att de blir trafiksäkra och trygga. Trafiken kan också styras genom smart planering av parkering, exempelvis genom samutnyttjande av parkeringsplatser där personer som arbetar i området använder dem dagtid medan boende använder dem kvällar/nätter och helger.

Som trafikplanerare har man hela tiden de skiftande behoven hos olika målgrupper i åtanke och vill framförallt nå ut till de som pendlar eftersom det ger stort utslag. Ibland hjälper företag och kommuner till genom olika kampanjer som att erbjuda lånecyklar eller en gratis provmånad med den lokala kollektivtrafiken.

Hitta alternativ till bilen

De senaste åren har alltfler blivit medvetna om hur vårt resande påverkar miljön. Exempelvis är unga mer benägna att hitta alternativ till bilen. Kommuner och beslutsfattare vågar också i större utsträckning fatta beslut att ta yta från biltrafiken till förmån för cyklister och fotgängare – det finns en önskan att ligga i framkant i hållbarhetsfrågor.

Nya typer av fordon – nästa utmaning

För att hitta lösningar som fungerar i praktiken arbetar trafikplanerare med simuleringar. Bil-, cykel-, gång- och kollektivtrafik läggs in i en modell där man testar hur systemet klarar de trafikflöden som alstras i olika scenarier. Framöver behöver man kunna planera för- och lägga in nya typer av fordon i modellerna, som exempelvis elsparkcyklar och självkörande fordon.

Fem ”nya” smarta trafiklösningar som inte fanns för femtio år sedan

  • Sommargågator och pop up-parker, det vill säga bilgator som görs om tillfälligt under sommarmånaderna för att främja en mer social stadsmiljö med fotgängare och uteserveringar.
  • Vandrande eller cyklande skolbuss, en gemensam skoltransport som ska få föräldrarna att lämna bilen hemma och förbättra trafikmiljön vid skolor där många lämnar och hämtar sina barn med bil.
  • Reseplanerare i våra smartphones som hjälper oss att optimera vårt resande och byten mellan olika trafikslag.
  • Innovationer för att främja cykelpendling som till exempel snabbcykelvägar helt separerade från andra trafikslag och varma cykelparkeringshus med smidiga och bekväma byten till kollektivtrafiken.
  • En infrastruktur där gator, korsningar, stationsområden och bytespunkter är utformade och anpassade för alla – barn, äldre och människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Det är främst tre faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga; spännvidd, konstruktionshöjd, och hur grundläggningsförhållandena ser ut. Här är Sveriges tre vanligaste brotyper.


Läs mer: De tre vanligaste brotyperna

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling