Visselblåsare

Ramboll har ett gott rykte som vi vill behålla och beskydda och vi har förbundit oss att agera schysst och ansvarsfullt i alla våra affärsåtaganden. Varje signal som uppmärksammar oss på oegentligheter är viktigt eftersom det hjälper oss att förebygga ekonomiska förluster och incidenter som kan skada vårt rykte.

Kontakt

Christine Jøker Lohmann

Christine Jøker Lohmann

Group Compliance Manager
Tel: +45 51 61 15 88

Rambolls visselblåsartjänst gör det möjligt för såväl anställda som kunder och andra externa kontakter att rapportera om de upplever eller stöter på något i vår verksamhet som står i motsats till Rambolls grundläggande värderingar och åtaganden. Det inkluderar allt från rena policyfrågor, till arbetsgång och eventuella lagöverträdelser.

Ingen anställd kommer att bestraffas, diskrimineras eller behöva utstå disciplinåtgärder för att ha rapporterat en incident eller misstänkt överträdelse som är baserad på sunt förnuft eller görs i god tro.

Vad kan rapporteras?

Allt som bedöms kunna få allvarliga konsekvenser ska rapporteras, t.ex. sådant som strider mot företagets grundläggande värderingar, lagöverträdelser, bedrägeri eller incidenter som tyder på illegalt förfarande eller riskerar skada Ramboll eller våra anställda.

Funktionen ska inte användas om ditt ärende rör affärsförfrågningar, jobbansökningar eller är av mer generell karaktär. Kontakta då istället berörd affärsenhet eller våra karriärsidor för ytterligare information.

Har du frågor som rör anställningsvillkor eller frågor på den lokala arbetsplatsen, t.ex. konflikter med kollegor och chefer, disciplinära åtgärder, löneutbetalningar eller förmåner, ska de lösas lokalt såvida frågan inte är extremt allvarlig eller inte kan rapporteras via existerande kanaler inom organisationen.

Visselblåsartjänsten får inte användas för att komma med falska anklagelser mot någon eller rapportera avsiktligt felaktig information.

Sekretess

Alla rapporter som kommer in via visselblåsartjänsten är anonyma och belagda med sekretess såvida du inte uttryckligen begär något annat – en registrerad rapport kan inte spåras tillbaka till dig. Vi ser emellertid gärna att du inkluderar så mycket information som möjligt för att underlätta undersökningen och ge dig till känna under förutsättning att du känner dig bekväm med det. Ramboll försäkrar att allt som rapporteras in kommer att tas på största allvar och hanteras på lämpligt vis. Rapporterna går endast till Group Compliance Function och en oberoende utomstående instans.

Öppna en säker e-postlåda

När du skickar in din rapport kan du välja att öppna en säker e-postlåda som gör det möjligt för oss att kontakta dig med frågor och funderingar som kan hjälpa oss utreda ditt ärende. Du bestämmer själv om du vill vara anonym eller uppge ditt namn. All kommunikation via den säkra e-postlådan är säker och konfidentiell.

Vi ser gärna att du skapar en e-postlåda, även om du gör det anonymt, eftersom vi kan komma behöva kompletterande information från dig för att slutföra ärendet. Via e-postlådan blir möjligt för oss att kontakta dig och meddela när ärendet avslutas.

När du skapar en e-postlåda får du ett ärendenummer och ombeds skriva in ett lösenord. Du kommer använda ärendenumret och lösenordet för att logga in och se om du fått några frågor. Det är också möjligt att lägga till mer information om ditt ärende via e-postlådan.

Observera att e-postlådan är kopplad till det inrapporterade fallet. Det betyder att den stängs ner när ärendet utretts och stängs ned. Du kommer då inte längre ha möjlighet att logga in.


Gå till visselblåsartjänsten.