Ramböll svenska pensionsstiftelse

Ramböll svenska pensionsstiftelse (Stiftelsen) är bildad i syfte att trygga bolagets åtagande om pension enligt ITP-avtalet och i enlighet med lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse.

Kontakt

Peo Persson

Peo Persson

Finance and accounting

Koncernen gör för närvarande inga ytterligare avsättningar mot bakgrund av pensionsplanen.  Stiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) i finansiella frågor.

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, IORP 2-direktivet. När direktivet har genomförts i svensk rätt kan tjänstepensionsverksamhet bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL) eller i tjänstepensionsföretag enligt den föreslagna lagen om tjänstepensionsföretag eller i pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Reglerna trädde i kraft i Sverige i december 2019.

Med anledning av dessa nya regler ska information enligt nedan inlänkade bilagor tillhandahållas:

Bilagor

Principer för aktieägarengagemang

Ladda ner (PDF)

Placeringspolicy

Ladda ner (PDF)

Årsredovisning

Ladda ner (PDF)