Ramböll svenska pensionsstiftelse

Ramböll svenska pensionsstiftelse (Stiftelsen) är bildad i syfte att trygga bolagets åtagande om pension enligt ITP-avtalet och i enlighet med lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse.

Kontakt

Peo Persson

Peo Persson

Finance and accounting

De pensioner som tryggas genom denna stiftelse är intjänade fram till och med 2001.  Koncernen gör för närvarande inga ytterligare avsättningar till stiftelsen mot bakgrund av pensionsplanen. Löpande pensionsinbetalningar görs inom ramarna för ITP-avtalet i huvudsak via Collectum.

Stiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) i finansiella frågor.

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, IORP 2-direktivet. När direktivet har genomförts i svensk rätt kan tjänstepensionsverksamhet bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL) eller i tjänstepensionsföretag enligt den föreslagna lagen om tjänstepensionsföretag eller i pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Reglerna trädde i kraft i Sverige i december 2019.

Med anledning av dessa nya regler ska information enligt nedan inlänkade bilagor tillhandahållas:

 

Bilagor

Principer för aktieägarengagemang

Ladda ner (PDF)

Placeringspolicy

Ladda ner (PDF)

Årsredovisning

Ladda ner (PDF)

Ramboll Svenska Pensionsstiftelse - ersättningspolicy

Ladda ner (PDF) 

Information med avseende på disclosureförordningen

Ladda ned (PDF)