Miljöledning

Redan under den inledande kontakten med kunderna påbörjas vårt miljöledningsarbete. Som teknisk konsult måste Ramboll erbjuda de bästa, mest aktuella tekniska lösningarna och ge förslag på nya förbättrade metoder utan att tumma på miljön.

Kontakt

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitets- och miljöledningschef
Tel: +46 10 615 63 52

Miljö är

- konkurrenskraft

I dag kan det vara svårt att dra en strikt gräns mellan miljöledningsarbete och hållbarhetsarbete. Inom Ramboll arbetar vi därför brett och aktivt inom båda områdena. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi i vårt dagliga arbete sätter miljöfrågor högt på agendan. Internt arbetar vi mycket med att leva upp till de mål som vi anser andra ska ha. Läs mer under Hållbarhet.

- effektivitet

Ramboll skapar affärsmöjligheter genom att tillhandahålla miljömässigt hållbara tjänster och lösningar till kunder och samhället i syfte att hantera globala utmaningar som urbanisering samt befolkningstillväxt och dess påverkan på miljön, klimatförändringar och minskande naturresurser. Detta innefattar bland annat att främja energibesparing, reducering av avfall och resursoptimering.

- rutinarbete

Som teknisk konsult måste vi ha kunskap om de miljökonsekvenser som varje teknisk lösning innebär. Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla nya produkter och tjänster som leder till ökad funktionalitet, mer kostnadseffektiva processer eller som reducerar påfrestningarna på miljön.

Ramboll arbetar med helhetsperspektiv för att kunna erbjuda den bästa miljölösningen i varje enskilt projekt. Att styra ett projekt innebär förutom att göra rätt saker i rätt tid, inom den kalkylerade kostnaden också att ta miljöhänsyn. Vår kompetens finns på våra kontor i de länderna vi verkar i, därför har vi utvecklat ett koncerngemensamt sätt att arbeta. Former för samarbete mellan teknikområden, bolag och länder finns samlade i ett webbaserat verktyg där kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor är integrerade. För att fånga upp miljöfrågorna finns därför i det webbaserade verktyget ett antal frågor kopplade till miljö- och hållbarhetsfrågor som stöd för uppdragsledaren i det dagliga arbetet.

- ständig förbättring

Vi är proaktiva i att ständigt förbättra våra resultat genom att granska erkända ”best practices”, genom att uppmuntra anställda och andra intresserade parter att medverka och förmedla åsikter och genom att sätta upp mål och definiera möjligheter till miljömässiga förbättringar. Vi tillhandahåller utbildning, information och verktyg för att identifiera, hantera och minska vår miljöpåverkan, inklusive energibesparing och minskning av avfall och vi förväntar oss att våra anställda ska engagera sig i detta arbete. 

Certifikat

Certifikat från Bureau Veritas

Denna produkt är tillverkad under regelverk upprättat av ett Bureau Veritas Certification miljöledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 14001:2015.


Ladda ned certifikat 14001:2015