Kvalitetsledning

Redan under den inledande kontakten med kunderna påbörjas vårt kvalitetsledningsarbete. Som teknisk konsult måste Ramboll erbjuda de bästa, mest aktuella tekniska lösningarna och ge förslag på nya förbättrade metoder utan att tumma på kvaliteten.

Kontakt

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitets- och miljöledningschef
Tel: +46 10 615 63 52

Kvalitet är

- konkurrenskraft

Rambollkoncernens övergripande kvalitetspolicy är att bygga långsiktiga relationer med kunderna genom att ständigt förbättra arbetsmetoderna så att samtliga medarbetare kan utföra uppdragen på ett sådant sätt att det skapar mervärde för kunderna som motsvarar eller överstigande deras förväntningar. I varje projekt mot kund är uppdragsledaren ansvarig för kvalitetsfrågorna.

- effektivitet

För att skapa ekonomi i kundernas projekt krävs ett effektivt och kostnadsmedvetet arbete från vår sida. Detta ställer krav på tydligt definierade processer som alla i företaget känner till och arbetar efter. Vidare måste vi identifiera och värdera såväl våra egna som kundens risker med avseende på kvalitet.

- rutinarbete

Ramboll arbetar med helhetsperspektiv för att kunna erbjuda den bästa totalkostnaden i varje enskilt projekt. Att styra ett projekt innebär att göra rätt saker i rätt tid, inom den kalkylerade kostnaden. Att skapa kvalitet i projekten handlar i mångt och mycket om att få alla medverkande att följa givna rutiner. Många projekt behöver insatser från flera teknikområden för att kunden ska få maximalt utbyte. För oss är det avgörande att kunna erbjuda ett helhetsåtagande utan fördyrande kostnader för kunden. Vår kompetens finns på våra kontor i länderna vi verkar i, därför har vi utvecklat ett koncerngemensamt sätt att arbeta. Former för samarbete mellan teknikområden, bolag och länder finns samlade i ett webbaserat verktyg där kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor är integrerade.

- ständig förbättring

Den kontinuerliga utvecklingen av Rambolls verksamhet startar i organisationens ledning och uppföljning av verksamheten. En process där policys, mål och planer utgör de styrande dokumenten.

Vi är proaktiva i att ständigt förbättra våra resultat genom att ta till oss ”best practices”, genom att uppmuntra anställda och andra intresserade parter att medverka och förmedla åsikter och genom att sätta upp mål och definiera möjligheter till kvalitetsförbättring.

Certifikat

Certifikat från Bureau Veritas

Denna produkt är tillverkad under regelverk upprättat av ett Bureau Veritas Certification kvalitetsledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 9001:2015


Ladda ned certifikat 9001:2015