Hållbara och innovativa lösningar...

...till nytta för människor och natur

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

Ramboll är en samhällsutvecklare vars innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, invånarna och samhället i stort. Medarbetarnas kreativitet, kunskap och integritet är avgörande och våra team består av personer med olika kompetenser och egenskaper för att vi ska nå de bästa lösningarna.

Hållbarhet genomsyrar alla våra uppdrag. Vi hjälper våra kunder att bidra till 1,5-gradersmålet och öka den biologiska mångfalden. Vi bidrar till ett tryggt samhälle som människor vill leva i.

Hur vi skapar värde

Läs mer

Vi fokuserar på kundens kund, de som ska leva i och ha nytta av  de lösningar vi utvecklar. Våra råd är baserade på kunskap och teknisk expertis. Vår konsultverksamhet bygger på ett helhetsperspektiv med samarbeten över discipliner och landsgränser. Vi ser till att  våra kunder får valuta för pengarna.

Vi ägs av en stiftelse och vår ägarform säkerställer vår integritet och att verksamheten är oberoende av externa eller personliga intressen. Den gör att vi kan fokusera på att skapa långsiktigt värde tillsammans med våra kunder.

Vårt erbjudande

Vi kombinerar lokal kompetens med en global kunskapsbas och erbjuder innovativa och tekniskt avancerade lösningar, anpassade efter kundens behov. Vi är vana vid att jobba i multidisciplinära team utifrån ett projekts totala livscykel.

Buildings

Vi skapar visionära och hållbara byggnader som förhöjer livsstandarden för människor och förbättrar den omgivande miljön. Vi utvecklar innovativa och prisbelönta byggnader för boende, resande, sjukvård, industri, utbildning, kultur, detaljhandel och fritid. Genom att utmana normen gör vi plats för nya erfarenheter för bättre, mer funktionella, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vi arbetar bland annat efter miljöcertifieringar inom Miljöbyggnad, Green Building, CEEQUAL, LEED, BREEAM och DGNB.

Transport

Allt fler människor bosätter sig i städerna och effektiva transportsystem och mötesplatser blir allt viktigare. Vi arbetar med några av världens och Sveriges största och mest innovativa infrastrukturprojekt. För att maximera värdet för kunden erbjuder vi tvärvetenskaplig teknisk kompetens och minimerad resursanvändning. Vårt breda utbud av tjänster omfattar planering, utformning, konstruktion och underhåll av bland annat vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, tunnlar och stadsmiljöer.

Project Management

Vi stöttar kunden med kvalificerad projektledning och säkrar framdriften av kundens investering från idé till verksamhetsstart. Vi ser till projektets bästa ur ett livscykelperspektiv när vi leder projekt inom bostäder, handel, infrastruktur, industri, kultur, undervisning samt hälso- och sjukvård. Våra projektledare samarbetar med kunden, sätter samman projektgrupper, fördelar ansvar och befogenheter, driver myndighetsfrågor och styr projektet mot kvalitets-, tids- och ekonomiskt uppställda mål. Bland våra specialistkompetenser finns upphandling, kalkyl och miljöcertifiering inom LEED och BREEAM.

Environment & Health

Vi löser de mest utmanande frågorna inom miljö och hälsa och har stor kunskap inom luftkvalitet, hälsa, riskanalys och strategi, föroreningar, ekologiska tjänster, resurs- och avfallshantering, MKB och laboratorieanalyser. Genom att tillämpa miljöanpassad projektering och miljöstyrning av projekt kan vi tillsammans med kunderna bidra till en mer hållbar utveckling.

Water

Rent vatten i kranen ska vara en självklarhet både i dag och i framtiden. Våra vattenspecialister arbetar med att säkra hela vattencykeln och klimatanpassa våra städer – allt från skydd av vattentäkter, dricksvattenrening, ledningsnät och hållbart omhändertagande av dagvatten till avloppsvattenrening och rening av industriella vatten. Genom beprövad tvärvetenskaplig expertis skapar vi innovativa, hållbara och långsiktiga lösningar för samhället och oss invånare.

Energy

Säker energiförsörjning och förnyelsebara energikällor står högt på agendan. Vi projekterar och implementerar energilösningar som är hållbara, kostnadseffektiva och väl anpassade till omvärlden. Som en av de tio ledande energikonsulterna i Europa säkrar vi energitillgångar, minskar klimatpåverkan, förbättrar effektiviteten och motverkar resursbrist. Vi är ledande inom havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, termisk elproduktion och fjärrvärme.

Management Consulting

Genom att använda humankapital och ekonomiska resurser rätt kan anställda och organisationer bli framgångsrika och leverera innovativa och effektiva lösningar. Vi är managementkonsulter med ett brinnande samhällsintresse.. Vår konsultverksamhet är grundad i vetenskapliga metoder, är oberoende och effektiv och skapar förutsättningar för långsiktiga, strategiska och väl underbyggda beslut. Vi levererar tjänster inom analys och utvärdering, strategi- och organisationsutveckling samt ledarskaps- och grupputveckling. Vi jobbar både mot privat och offentlig sektor samt utvecklar samspelet däremellan.

75 år av starka värderingar

Den historia Ramboll skriver i dag är en direkt fortsättning på den som påbörjades 1945. Ramboll grundades av två ingenjörer, Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann, som ville använda sin kunskap till att förbättra samhället efter andra världskrigets slut.

De startade företaget med målet att bidra till att bygga upp samhället med hjälp av teknisk kompetens med hög medvetenhet om företagets roll i samhällets sociala utveckling. Samarbetet inom företaget och relationerna med våra kunder bygger på jämlikhet, öppenhet och förtroende.

Ramboll ägs av stiftelsen Ramboll Foundation. Att vara stiftelseägda ger oss bra förutsättningar att arbeta långsiktigt. Delar av vinsten blir stöd till forskning, utbildning och humanitärt bistånd.

Den höga standarden kring affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Läs mer

Hur vi jobbar med innovation

En hållbar framtid kräver innovativa lösningar. För oss är medarbetardriven innovation vår främsta kraft och vi tror på att arbeta tillsammans med andra aktörer. 

Vi jobbar med innovation på flera olika sätt; genom vår innovationskompass och vårt globala innovationsprogram Innovation Accelerator samt innovationsprojekt tillsammans med kunder och ekosystem för innovation tillsammans med flera aktörer. Allt med ambitionen att bli den digitala ledaren i vår bransch.

Projekt

Slussens nya huvudbro

Ramboll har på uppdrag av Skanska projekterat Slussens nya huvudbro, en guldbro stor som en fotbollsplan, som förbinder Södermalm med Gamla stan i Stockholm. Upprustningen av Slussen är en del av Stockholms stads projekt Stockholm växer.

Guldbro stor som en fotbllsplan

Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Ramboll är en aktörerna när Chalmers bygger upp ett nytt kompetenscentrum kring storskaliga digitala tvillingar. Målet är att ta fram branschgemensamma metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att hitta de bästa lösningarna för att bygga, underhålla och utveckla våra städer.

Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Hållbart resande med nya stambanor

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för nya stambanor mellan Göteborg och Borås via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats. Vi arbetar även med att hitta en bra lösning för järnvägen genom Linköping som fungerar ihop med stadens utveckling. På sikt ger detta ökad kapacitet till järnvägen, bättre och snabbare persontrafik och bra förutsättningar för regionförstoring. I en snar framtid kan vi resa snabbare och mer hållbart.

Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

Skyfallshantering i Göteborg

Göteborg är särskilt utsatt för stigande havsnivåer, hög frekvens av stormväder och har många dagar med regn och skyfall per år. Risken för översvämningar medför stora konsekvenser för infrastruktur och invånare. Vi har utvecklat en metodik för att på ett hållbart sätt hantera stora översvämningar. Planerna är en del av Göteborgs utveckling av en helt ny typ av blågrön infrastruktur som gör staden blir mindre sårbar för skyfall och översvämningar och ger en vackrare och mer hälsosam stadsmiljö.

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser

Systembolagets uppdrag är att minska alkoholens skadeverkningar i samhället och informera om dess risker. 2017 konsumerade vi i Sverige nio liter ren alkohol per person. Vad blir konsekvenserna av det? Vi har gjort en rapport som fångar alkoholkonsumtionens konsekvenser på hela samhället, som hälso- och sjukvård, produktionsbortfall, brottslighet och hur alkoholen påverkar vår livskvalitet. Rapporten ger ökad kunskap och fakta om vad alkoholen faktiskt kostar samhället och bättre uppföljning av alkoholens konsekvenser.

Vilka konsekvenser får alkoholkonsumtionen på samhället?

Sobacken energi- och miljöcenter

Borås har genomfört en jätteinvestering för att säkra framtida energibehov och miljökrav. På Sobacken har en ny anläggning byggts, Energi och Miljöcenter, EMC, med nytt krafvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasanläggning med överföringsledningar till och från Borås stad. Vi har varit med sedan projektstarten och arbetat med projektledning, byggledning och projekteringsledning, samt projektering av konstruktioner, landskap, energiprocess med mera.

Borås Energi och Miljö bygger för framtiden

Den svenska verksamheten

I Sverige är vi 1900 medarbetare, fördelade på 30 kontor över hela landet. Vi är organiserade inom områdena Buildings, Transport, Project Management, Environment & Health, Water, Energy och Management Consulting men jobbar så gott som alltid tvärdisciplinärt. Vår organisation ger goda förutsättningar att lära känna kunden och kundens behov så att vi kan erbjuda koncernens samtliga tjänster. Det gör att varje uppdrag kan tillsättas med resurser utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens.

Se lediga jobb här