Karin Dahlin

Projekt- och processledare

T: +46 10 615 20 38

Från detaljhandel till kommunala frågor. Karin Dahlin är utbildad arkitekt och har arbetat med utveckling av butiker, handelsplatser, detaljplaner och gestaltningsprogram. Numera projektleder hon detaljplanprocesser och driver dialog mellan olika parter i processledaruppdrag. Hon har ofta dialog med kommuner och andra intressenter som fastighetsägare, regioner och länstrafikföretag åt sina uppdragsgivare. Ett bra samtalsklimat och att förstå helheten är Karins fokus.

- Man måste vinnlägga sig om att lyssna på vad som är viktigt för alla parter; kommunen, invånarna, regionen, exploatören, hyresgäster etcetera. Alla intressenter har sina infallsvinklar och för att få till bra helhetslösningar krävs det att alla får komma till tals. Jag är duktig på att lyssna in och bekräfta de olika parter jag jobbar med.

Hon fortsätter:
- Jag har i några projekt fått ta rollen att vara neutral i mitten, istället för att främst företräda min uppdragsgivare. Det har gett ett väldigt bra samtalsklimat, där samtliga intressenter har varit lika nöjda som min uppdragsgivare med Rambolls insats.

Vy över stad med fotbollsplan och grönområden

"När man bygger i stadsmiljö är det viktigt att tänka på att man inte bygger för tätt. Det måste finnas [...] grönska och ytor där solen kan titta fram, så att det blir platser där människor vill vistas", säger Karin.

Bygga i stadsmiljö kräver bra samverkan

Stadsutvecklingsprojekt och platser där det rör sig mycket folk är en gemensam nämnare för Karins arbete. Hon har bland annat arbetat med processen kring etablering och utbyggnad av stationer.

- När man bygger i stadsmiljö är det viktigt att tänka på att man inte bygger för tätt. Det måste finnas utrymme för flera olika trafikslag och människor att röra sig, men även grönska och ytor där solen kan titta fram, så att det blir platser där människor vill vistas. I den typen av projekt är det alltid många intressenter och där måste man få till en bra samverkan inom projektet. Det är viktigt att man inte suboptimerar, lösningen måste vara bra för allas intressen. 

Read more

Hållbarhetsfrågan är central, att projektet bidrar till omställningen. Karin understryker att när man arbetar med stationer är det viktigt att göra dem till attraktiva miljöer där det är enkelt att byta färdsätt och att man kan uträtta ärenden där.

- En bra station kan få fler att börja åka kollektivt. Det är fantastiskt när man lyckas med det och bidrar till mer hållbart resande.

Hur tar man sig an processer där parterna vill olika saker?

Karin återkommer till hur viktigt det är att lyssna av och lyssna in alla. Att försöka skapa ett bra samtalsklimat från start genom informella möten där man lär känna varandra.

- Man måste se till att det blir högt i tak och att alla parter vågar säga vad man tycker och tänker redan från början, och att man lär av liknande projekt tillsammans. Det är häftigt att driva en sådan process, när man lyckas få alla parter att arbeta mot samma mål.

Fyra framgångsfaktorer för lyckad stadsutveckling på 2020-talet

Vi har tagit fram en guide för dig som är med och bygger framtidens smarta, levande och gröna städer.

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: