Kontakta mig!

Ante Erixon

Head of Business Development – Innovation och hållbarhet

T: +46 10 615 60 17

Ante Erixon, affärsområdeschef på Ramboll, är just nu involverad i ett vägprojekt med målsättning att hitta lösningar som ska reducera utsläppen av växthusgaser med 50 procent. Projektet är ett pilotprojekt och de lösningar som tas fram ska även kunna användas för att minska utsläppen i liknande projekt i framtiden.  

– Vi lever i en tid som präglas av förändring. För att lösa de utmaningar vi står inför krävs innovation, att vi utmanar och ifrågasätter normer, regelverk och traditionella arbetssätt och hittar nya lösningar och sätt att arbeta, säger Ante Erixon.

Ramboll arbetar enligt en strukturerad innovationsprocess, med ett öppet angreppssätt avsedd att skapa engagemang och delaktighet. Den kreativa atmosfären har som syfte att involvera människor, kunder, konsumenter eller användare som berörs av projekten. Det i sin tur ger mycket goda förutsättningar att implementera nytänkande lösningar och därmed att gå från ord till handling. 

Sommarväg

Målet är att minska utsläppen av växthusgaser vid vägprojekt

Fokus på hållbara lösningar och innovation även för framtida projekt

Projektteamet sätts samman av människor med olika perspektiv, bakgrund och kompetenser. Utmaningarna är flera. Förutom att vägen ska breddas, ska det anläggas viltpassager, busshållplatser, viltstängsel, övergångsställen för fotgängare samt gång- och cykelbanor. De största utsläppen är kopplade till breddningen av den existerande vägen och de två nya viltpassagerna, eftersom dessa till stor del byggs i betong och asfalt. Det är de material som har den i särklass största klimatpåverkan.

Lösningarna kan till exempel handla om använda återvunnet material från en närliggande industri, att optimera vägdesignen på olika sätt för att minimera materialåtgången och ingrepp i naturen, att se på möjligheten att låta ett elektroniskt viltvarningssystem ersätta viltpassager eller bygga kombinerade övergångsställen/passager som kan användas av både människor och djur. Det görs också en prognos över potentialen för ytterligare reducerade utsläpp i framtiden baserad på de framsteg i materialutveckling som väntas ske i framtiden.

– Vi har ett iterativt arbetssätt, vilket betyder att vi testar och utvärderar de olika lösningarna längs vägen. Inte bara för att säkerställa att de funkar utan också för att de vi går vidare med ska vara de bästa. Det handlar om att hela tiden fortsätta utmana och angripa problemet från nya vinklar, säger Ante Erixon och fortsätter:

– En sak som gör att det är extra roligt att jobba i ett sådant här projekt är att det finns ett så uttalat fokus på innovation med ett entydigt syfte och att de hållbara lösningar vi tar fram även ska kunna användas i andra projekt och därmed bidra till lägre utsläppsnivåer i framtiden.

Innan projektet startar görs en förväntansavstämning med kunden för att tydliggöra vad projektet går ut på och se till att det råder samsyn kring leveransen. Det kan till exempel handla om rollfördelning, hur delaktig kunden vill vara och om vem som fattar de slutgiltiga besluten, eller om vilka perspektiv som är prioriterade, hållbara lösningar eller lösningar med hög innovationsgrad.  

Målet är att minska utsläppen med 50 procent 

Trafikverket har utsett E10 som ett av åtta pilotprojekt som just nu genomförs för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att minska utsläppen med 50 procent under planerings-, design- och konstruktionsstadiet. Projektet ska möjliggöra utökat trafikflöde och rörlighet, göra vägarna säkrare, ha mindre påverkan på vilda djur och rekreationsytor, möjliggöra för renar att passera och minska den negativa klimatpåverkan från byggandet.  

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

Så här tänker vi på Ramboll när vi med innovativa lösningar skapar vi värde för människa, miljö och samhälle. 

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: