Anna Essehag

Hållbarhetschef

T: +46 721 432 474

Detta är en universell uppsättning av 17 mål, var och en med ett antal konkreta delmål och indikatorer, som alla FN:s medlemsstater förväntas använda för att sätta sina dagordningar och sin företagspolitik fram till år 2030.

Vi bidrar till samtliga 17 mål och de utgör också grunden för att definiera vår framtida strategiska inriktning.

Vi omdefinierar kontinuerligt hur våra olika marknadsområden kan bidra till att uppnå de globala ambitionerna för var och en av dessa mål i praktiken.

Ramboll har en unik metod för att arbeta med delmålen i Agenda 2030 och där vi värderar både det positiva och negativa bidraget till målen.

Vi erbjuder tjänster kopplat till Agenda 2030 inom både strategisk rådgivning, nuläge och analys, implementering, uppföljning samt utbildningsinsatser.

Globala Målen

FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 målen innehåller 169 delmål som FN:s medlemsländer och privata företag kan använda för att rama in sitt hållbarhetsarbete.

Exempel på hur våra respektive marknadsområden bidrar till SDG:erna

Foto: Daniel Shearing

Byggnader

Ramboll ger ett betydande och direkt bidrag till Agenda 2030 genom våra byggnadstjänster, inom allt från arkitektur och konsultation till planering och design.  Detta kompetensområde gör det möjligt för oss att utveckla byggnader med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Genom hållbar design, inklusive val och användning av hållbara resurser och material, skapar vi hälsosamma inomhusklimat och energieffektiva byggnader. Vi tar också vårt ansvar för att mildra eventuella negativa effekter som härrör från energianvändning och material på stort allvar.
 
Exempel på tjänster:
Tvärbanan

Transport

Genom att utveckla och tillhandahålla kvalitativa, pålitliga och hållbara lösningar inom mobilitet och infrastruktur, hjälper vi till att öka effektiviteten i resursanvändningen och anta renare och mer miljövänlig teknik. Med ett särskilt fokus på smart mobilitet, grön infrastruktur i städer samt gång- och cykellösningar kan vi erbjuda våra kunder omfattande hållbara transportlösningar.

Exempel på tjänster:

Vatten

Ramboll påverkar direkt utvecklingen av lösningar inom vatten- och klimatförändringar över hela vattencykeln - från vattenresurser och vatteninfrastruktur till bearbetning, vattenrening och avlopp. Vi tillhandahåller både kostnadseffektiv och hållbar design och drift av vatten- och avloppsreningssystem vilket spelar en viktig roll för att nå globala hållbarhetsmålen.

Exempel på tjänster:

Hållbarhet i en levande stadsmiiljö

Miljö & Hälsa

Våra miljö- och hälsotjänster hjälper våra kunder att minimera sitt miljöavtryck med lösningar som förhindrar eller mildrar negativa effekter på ekosystem och folkhälsa. Vi arbetar inom en mängd olika branscher, som kemikalie-, livsmedel- och konsumentproduktsbranschen. Vi hjälper företag att följa regler och utveckla mer hållbara produkter.

Exempel på tjänster:

Vindkraftverk

Energi

Vi tillhandahåller lösningar i världsklass inom vind- vatten och havskraft, termisk kraft, energi från avfall och fjärrenergi. Vi ger råd inom energistrategier och masterplanering inom hela spektrumet, från produktion till överföring och distribution av energi. Vi mildrar och förhindrar eventuella negativa miljökonsekvenser av de projekt vi bedriver.

Exempel på tjänster:

Management Consulting

Genom evidens och välgrundade metoder hjälper vi våra uppdragsgivare att fatta beslut som bidrar till omställningen mot ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi strävar efter att skapa maximal samhällsnytta i våra uppdrag och att vara det konsultföretag som bäst rustar våra uppdragsgivare för att bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Det är skälet till att nästan 40 procent av vår omsättning kommer från projekt som på ett eller annat sätt bidrar positivt till FN:s mål om en hållbar utveckling.

Exempel på tjänster: