Hållbarhet är en integrerad del av vårt sätt att arbeta och de projekt vi levererar. Nedan är bara några exempel från våra marknader som visar hur teknisk expertis kombineras med innovativt tänkande för att skapa lösningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Exempel på tjänster inom hållbarhet:

  • Strategisk rådgivning - Strategiutveckling, Agenda 2030, riskhantering, resiliens, hållbarhet i stora projekt, hållbarhetsrapportering
  • Klimattjänster - Klimatstrategi, skyfallshantering, digitala verktyg för utsläppsminskning, energismarta- och klimatneutrala byggnader
  • Biologisk mångfald – Naturvärdesinventering, miljökonsekvensbeskrivning
  • Cirkuläritet/Material - LCA (Life Cycle Analysis), EPD (Environmental Product Declarations) Produktifiering av avfall, riskanalyser farliga ämnen i material
  • Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys, nudging, jämställdhetsanalyser
  • Utbildning - Ledningssystem kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energi, hållbarhetsrapportering, social hållbarhet
  • Certifiering – BREEM; CEEQUAL, CityLab, LEED, WELL, Miljöbyggnad, Miljö och Kvalitet
  • Analyser/beräkningar - Vattenkvalitet, markförorening, luftkvalitet, energieffektivisering, ekosystem, revisioner, EDD (Environmental Due Diligence),
  • Ekonomisk hållbarhet - Investeringsmöjligheter, nyttoanalyser, drift- och underhållsplaner, Life Cycle Cost (LCC)