Anette Seger, vd, Ramboll Sverige

"Den stora effekten av vårt hållbarhetsarbete märks indirekt, via våra kunder och uppdrag. Mycket av det vi gör; vägar, broar, hus, kontor, stadsdelar och tekniska lösningar, ska hålla i minst 100 år. Klart att vi ska bidra till att lösa samhällsutmaningar i allt vi gör, varje dag." 

- Anette Seger, vd, Ramboll Sverige

Rambolls Groups funktion för hållbarhet och corporate responsibility (CR) ansvarar för att utveckla och genomföra hållbarhetsstrategin, säkerställa integration med affärsenheter och andra relevanta företagsfunktioner och att vi efterlever Rambolls arv, vision, uppdrag och åtaganden. 

Hållbarhets- och CR-kommittén

Funktionen för hållbarhet & CR styrs av Hållbarhets & CR-kommittén som fungerar som en styrgrupp. Den består av ledningsrepresentanter från Rambolls affärsenheter. Kommitténs roll är att se till att Ramboll levererar sin strategi för att bli en erkänd ledare för hållbara lösningar, att vår potential för hållbarhetsutveckling utforskas och aktiveras och att vår serviceportfölj lever upp till marknadens krav på hållbarhet.  

Styrelse för genomförande och övervakning

Rambolls kommunikations- och lägesrapportering är förankrad i koncernledningen, och ansvaret för att utveckla, kommunicera och säkerställa efterlevnad och rapportering om hållbarhet och företagsansvar ligger i funktionen Hållbarhet & CR.

Status och framsteg inom hållbarhet och CR rapporteras till koncernstyrelsen som årligen överlämnar informationen till Rambollfonden (majoritetsägaren i Ramboll).